Gebruiksvoorwaarden

Bij Odille BVBA willen we er zeker van zijn dat de relaties met onze klanten zo vlot mogelijk verlopen. Wij waarderen het vertrouwen dat u in Odille BVBA stelt en nemen uw rechten dan ook heel ernstig op. Met de onderstaande verkoopsvoorwaarden willen we u een klaar en duidelijk overzicht geven van uw rechten, en soms ook plichten. Indien er iets toch niet duidelijk is, stellen we het op prijs indien u ons dit meldt.

 

Artikel 1 - Definities

1.1. Onder 'Algemene Verkoopvoorwaarden' wordt verstaan: onderstaande bepalingen. 

1.2. Onder 'Odille BVBA' wordt verstaan: Odille BVBA zijnde de gebruiker van deze voorwaarden.

1.3. Onder 'aanbieding' wordt verstaan: elk aanbod van Odille BVBA een overeenkomst met haar aan te gaan. 

1.4. Onder 'bestelling' wordt verstaan: iedere aanvaarding van een aanbieding van Odille BVBA.  

1.5. Onder 'overeenkomst' wordt verstaan: iedere acceptatie door Odille BVBA van een bestelling. 

1.6. Onder 'goederen' worden verstaan: alle stoffelijke objecten waarop overeenkomsten tussen de koper en Odille BVBA betrekking hebben. 

1.7. Onder 'aflevering' wordt verstaan: het door of namens Odille BVBA feitelijk ter beschikking stellen van zaken aan de koper. 

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid 

2.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten zijn de bepalingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing, tenzij Odille BVBA hiervan bij haar aanbiedingen uitdrukkelijk afwijkt. 

2.2. Door te bestellen, accepteert u de toepasselijkheid van de op dat moment geldende Algemene Verkoopvoorwaarden. 

 

Artikel 3 - Aanbiedingen en bestellingen

Aanbiedingen 

3.1. Alle aanbiedingen van Odille BVBA zijn vrijblijvend en kunnen worden herroepen. 

3.2. Als looptijd van alle aanbiedingen geldt: zolang de voorraad strekt, ofwel de looptijd zoals deze op de website staat vermeld.

3.3. Na overschrijding van de looptijd van een aanbieding kunt u geen gebruik meer maken van de desbetreffende aanbieding.

 

Bestellingen 

3.4. U kunt bestellen op de wijze die wordt beschreven op de website. 

3.5. Odille BVBA accepteert geen bestellingen:

- van personen onder de 18 jaar;

- indien Odille BVBA de opgegeven adresgegevens niet als correct kan vaststellen.

3.6. Odille BVBA is tevens gerechtigd op andere gronden bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden te verbinden aan de overeenkomst. 

3.7. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, of indien Odille BVBA bijzondere voorwaarden wenst te verbinden aan de overeenkomst, deelt Odille BVBA dit uiterlijk mede binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling. 

3.8. Bij bestellingen uit andere landen dan Belgie en Nederland dient contact opgenomen te worden via i[email protected]

 

Overeenkomst 

3.9. Een overeenkomst komt pas tot stand nadat uw bestelling door Odille BVBA per e-mail is bevestigd. 

 

Artikel 4 - Prijzen en kosten 

4.1. De op de website vermelde prijzen voor de aangeboden goederen op het moment van bestelling zijn van toepassing. 

4.2. De prijzen zijn in Euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. 

4.3. Odille BVBA behoudt zich het recht voor om de prijzen van de goederen te wijzigen, in het bijzonder wanneer een wettelijke prijsbepalende factor daartoe aanleiding geeft. 

4.4. De verzendingskosten zijn aangegeven bij elk product en als volgt berekend; 

o Voor België: 7,5 euro

o Voor Nederland: 15 euro

Daar ons orderverwerkingssysteem geen rekening kan houden met al deze criteria, is het mogelijk dat de leveringskostprijs hoger of lager is dan deze op de orderbevestiging,. Dit wordt u dan binnen de zeven werkdagen medegedeeld. 

4.5. Verzending van de bestelling via deze weg valt steeds onder de verantwoordelijkheid van de klant. Alle schade, diefstal, verlies, staking, en andere kunnen niet verhaald worden op Odille BVBA.

4.6. De in artikel 4.4 genoemde verzendkosten zijn tevens verschuldigd wanneer de bestelling niet kan worden bezorgd of als een bestelling gedeeltelijk wordt geretourneerd. 

 

Artikel 5 - Betaling 

5.1. U kunt de koopsom van de door u bestelde goederen, vermeerderd met de bijkomende kosten, op verschillende wijzen betalen. Odille BVBA behoudt zich echter het recht voor om bepaalde betalingsmogelijkheden uit te sluiten. 

 

Creditcard 

5.2. Indien u kiest voor betaling per creditcard, geeft u Odille BVBA het recht om voorafgaande aan de verwerking van uw bestelling te controleren of uw creditcard geldig is en of er voldoende bestedingsruimte is voor het afschrijven van het aankoopbedrag en dit bedrag reeds voor aankoop te reserveren. 

5.3. Betaling per creditcard geschiedt onmiddellijk nadat de door u bestelde goederen vanuit ons magazijn aan u worden verzonden. Odille BVBA schrijft op dat moment het verschuldigde bedrag – uiteraard via een beveiligde procedure - van uw creditcard af. 

 

Artikel 6 - Levering 

6.1. Odille BVBA levert de gekochte producten zo snel mogelijk - en uiterlijk binnen 14dagen - af op het adres zoals door u bij de bestelling is opgegeven, zolang de voorraad strekt. Alle goederen zijn doorgaans uit voorraad leverbaar. Het kan echter zijn dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is. In het geval een geaccepteerde bestelling geheel of gedeeltelijk niet kan worden geleverd of de levering is vertraagd, zal Odille BVBA u daarover binnen 14 dagen nadat uw bestelling geplaatst is, informeren. Odille BVBA heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden. 

6.2. Indien er een levertermijn is opgegeven, is deze louter indicatief. Het niet respecteren van de levertermijn kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding in onze hoofde aangezien de leveringstermijnen enkel ter informatie en zonder enige verbintenis worden opgegeven.

 

Artikel 7 - Eigendom goederen 

7.1. Odille BVBA houdt het eigendom van de aan u geleverde goederen totdat u al hetgeen u aan Odille BVBA verschuldigd bent, heeft voldaan. 

 

Artikel 9 - Onjuiste levering 

9.1. U bent verplicht de geleverde goederen bij ontvangst te inspecteren. Indien de geleverde goederen niet conform met de overeenkomst zijn (verkeerd of te weinig geleverd, en/of met een fout c.q beschadiging), dient u dit onmiddellijk na aflevering van de goederen schriftelijk te melden bij Odille BVBA. U dient vervolgens een verkeerd geleverd of beschadigd goed onmiddellijk na ontvangst aan ons terug te sturen onder vermelding van het gebrek. 

 

Artikel 10 - Diversen 

10.1. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Odille BVBA in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Odille BVBA vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. 

10.2. Odille BVBA behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. 

10.3. Op de overeenkomst zullen die voorwaarden gelden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst op de website gepubliceerd stonden.